| |     ћирилица | english  
Naslovna
Odgovori na najčešća pitanja

Navedene konzularne radnje se mogu obaviti kako u Generalnom konzulatu R. Srbije u Minhenu, tako i u generalnim konzulatima R. Srbije u Frankfurtu, Diseldorfu, Hamburgu i Štutgartu, kao i Konzularnom odeljenju Ambasade R. Srbije u Berlinu, a prema mestu Vaseg boravka u SR Nemačkoj

VAŽNO OBAVEŠTENјE: od 01.02.2021. plaćanje svih konzularnih usluga u Generalnom konzulatu vršiće se isklјučivo EC-karticama (neće biti moguće plaćanje gotovinom ili kreditnom karticom)

• Podnošenje zahteva za novi pasoš R. Srbije

Prilikom podnošenja zahteva za pasoš, potrebno je priložiti:
- postojeću putnu ispravu R. Srbije i
- dokaz o regulisanom boravku u SR Nemačkoj.
Taksa za novi pasoš iznosi 67,00 EUR. Zakonski rok za obradu zahteva i izdavanje nove putne isprave je 60 dana. Ukoliko prvi put podnosite zahtev za pasoš Republike Srbije, kao i ukoliko  ste rođeni na području bivših republika SFRJ potrebno je da priložite Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu Republike Srbije. Zahtev se može podneti najranije 7 meseci pre isteka pasoša. Za obradu zahteva po hitnom postupku potrebno je prilaganje dokaza o hitnosti (potvrda poslodavca o neodložnom službenom putu, avionske karte, smrtni slučaj u porodici  i sl.)
Pri uručenju novog pasoša, stari pasoš se poništava i vraća stranki. 
Obavezno zakazivanje termina.

• Podnošenja zahteva za pasoš R. Srbije za maloletno dete

Potrebna su sledeća dokumenta:
- putne isprave R. Srbije za dete i roditelje i
- dokaz o regulisanom boravku roditelja (i deteta) u SR Nemačkoj. Ukoliko prvi put podnosite zahtev za pasoš maloletnom detetu, potrebno je priložiti:
-Izvod iz matične knjige rođenih za dete (izvod na domaćem obrascu R. Srbije) i
Uverenje o državljanstvu R. Srbije, odnosno potvrdu nadležne matične službe R. Srbije da je dete upisano u matičnu knjigu rođenih i evidencije državljana R. Srbije.
Prisustvo samo jednog roditelja je moguće uz notarsku overenu saglasnost drugog roditelja, prevedenu na srpski jezik kod ovlašćenog tumača. Prisustvo jednog roditelja je moguće i uz odluku suda da samostalno vrši pravo roditeljskog staranja nad detetom (u tom slučaju doneti pravosnažnu sudsku presudu ukoliko je izdata od suda u R. Srbiji). Ako je nemački sud doneo takvu presudu, onda ona mora biti overena pečatom Apostille i prevedena na srpski jezik kod sudskog tumača.Obavezno zakazivanje termina.

• Izgubljen ili ukraden pasoš R. Srbije

U slučaju gubitka ili krađe pasoša, potrebno je da se obratite najbližoj policijskoj stanici prema mestu Vašeg boravka u SR Nemačkoj, prijavite gubitak ili krađu putne isprave (Verlustanzeige) i uzmete potvrdu izdatu na Vaše ime i prezime. Ukoliko iz bilo kog razloga morate hitno putovati u Republiku Srbiju, Generalni konzulat Vam može izdati putni list kao vrstu putne isprave kratkog roka trajanja koja služi samo za odlazak u Srbiju i ne može se koristiti za dalja putovanja. Potrebno je da priložite:
-dve slike 3,5 x 4,5 i
-potvrdu o gubitku pasoša (Verlustanzeige).
Ukoliko želite podneti zahtev za izdavanje novog pasoša, potrebno je da dostavite:
-potvrdu o gubitku pasoša (Verlustanzeige) i
-dokaz o regulisanom boravku u SR Nemačkoj.
Konzularna taksa za zahtev za novi pasoš iznosi 67 EUR, a taksa za oglašavanje pasoša nevažećim iznosi 21 ЕUR. Termini se ne zakazuju, OBAVEZAN dolazak u 8.30. časova.

• Putni list- izgubljen/ukraden, ostecen ili istekao pasoš R. Srbije

Ukoliko iz bilo kog razloga morate hitno putovati u Republiku Srbiju,a pasoš Vam više ne važi ili je oštećen, Generalni konzulat Vam može izdati putni list kao vrstu putne isprave kratkog roka trajanja koja služi samo za odlazak u Srbiju i ne može se koristiti za dalja putovanja.
Potrebno je da priložite:
-dve slike 3,5 x 4,5 i
-postojeći pasoš.
U slučaju gubitka ili krađe pasoša, potrebno je da se obratite najbližoj policijskoj stanici prema mestu Vašeg boravka u SR Nemačkoj, prijavite gubitak ili krađu putne isprave R. Srbije(Verlustanzeige) i uzmete potvrdu izdatu na Vaše ime i prezime. Potrebno je da priložite: -dve slike 3,5 x 4,5 i -potvrdu o gubitku pasoša (Verlustanzeige). Konzularna taksa za zahtev iznosi 42 EUR.
Ukoliko želite podneti zahtev za izdavanje novog pasoša, potrebno je da dostavite potvrdu o gubitku pasoša (Verlustanzeige) i dokaz o regulisanom boravku u SR Nemačkoj.
Termini se ne zakazuju.
 

• Overa dokumenata na punomoćju ili izjavi

Overa potpisa na privatnim ispravama na srpskom jeziku (punomoćje ili izjava) za upotrebu u Republici Srbiji u Generalnom konzulatu vrši se u ličnom prisustvu davaoca punomoćja ili izjave, a na osnovu važećeg identifikacionog dokumenta Republike Srbije (pasoš ili lična karta). 
U Generalnom konzulatu se moze overiti  punomoćje kojim se ovlašćuje drugo lice da zaključi ugovor o prometu nepokretnosti u Republici Srbiji.

Ukoliko davalac punomoćja ili izjave nije u mogućnosti da lično dođe u Generalni konzulat, privatna isprava se može potpisati pred nemačkim notarom a potom  je istu potrebno overiti pečatom Apostille i prevesti na srpski jezik.
Konzularna taksa za overu jednog potpisa iznosi 42 evro. Overa drugog primerka iste privatne isprave iznosi 19 evra, a overa trećeg i svakog sledećeg primerka iste privatne isprave iznosi 11 evra.   Ukoliko se vrši overa potpisa dva lica na istoj privatnoj ispravi, konzularna taksa iznosi 42 evro + 23 evra za svaki novi potpis. Termini se ne zakazuju. 
 
• Overa fotokopije dokumenta
 
U Generalnom konzulatu se može overiti fotokopija dokumenta. U tom slučaju neophodno je dati na uvid originalni dokument i kopiju istog. Konzulana taksa za overu fotokopije dokumenta iznosi 31 evra. Termini se ne zakazuju.
 
• Overa naslednih izjava
 
Nasledna izjava ili punomoćje kojim se ovlašćuje drugo lice da da naslednu izjavu (pozitivnu ili negativnu) može se potpisati i overiti u Generalnom konzulatu.

Negativne nasledne izjave (odricanje od nasleđa, kao i ustupanje) moraju biti sačinjene u formi potvrđene (solemnizovane) isprave.
Prilikom overe potpisa neophodno je lično prisustvo davaoca punomoćja ili izjave, koji se identifikuje na osnovu važećeg dokumenta Republike Srbije (pasoš ili lična karta) ili stranog identifikacionih dokumenata (pasoš, lična karta).
Punomoćje, kao i naslednička izjava treba da bude sačinjeno na srpskom jeziku ćiriličnim pismom. Termini se ne zakazuju.
Konzularna taksa za overu potpisa iznosi 42 evro, a za overu u formi solemnizacije 73 evra.  (negativna naslednička izjava). 
Termini se ne zakazuju.

• Venčanje u Generalnom konzulatu

U Generalnom konzulatu brak mogu zaključiti samo državljani Republike Srbije. Potrebno je da budući bračni drugovi dođu lično radi zakazivanja termina za venčanje. Za sklapanje braka je za oba supružnika potrebna sledeća dokumentacija:
- izvod iz matične knjige rođenih R. Srbije, na domaćem obrascu
- uverenje o državljanstvu R. Srbije
- uverenje o slobodnom bračnom stanju (dokumenta ne smeju biti starija od 6 meseci)
- važeći pasoši R.Srbije i
- kopije pasoša dva svedoka (pasoši R. Srbije)
Taksa za sklapanje braka iznosi 143 EUR.

• Prijava novorođenog deteta

Za prijavu deteta rodjenog u SR Nemačkoj radi upisa u matičnu knjigu rođenih  i evidenciju državljana Republike Srbije (po mestu poslednjeg prebivališta roditelja u Republici Srbiji) potrebno je prisustvo oba roditelja i dostaviti sledeće:

1. Popunjenu prijavu rođenja deteta u inostranstvu (MS Word ili  PDF format) i popunjen zahtev za upis u knjige državljana R. Srbije (MS Word ili  PDF format) potpisan od strane oba roditelja. Ukoliko  zahtev predaje jedan roditelj  potrebno je da donese notarsku overenu i prevedenu saglasnost drugog roditelja;

2. Original izvoda iz matične knjige rođenih za dete, na internacionalnom obrascu ne stariji od 6 meseci,

3. Na uvid se dostavljaju važeći pasoši oba roditelja, kao i fotokopije važećih biometrijskih pasoša Republike Srbije za oba roditelja (ako je jedan roditelj strani državljanin priložiti kopiju stranog pasoša). Ukoliko roditelji ne poseduju važeće biometrijske pasoše Republike Srbije neophodno je priložiti fotokopije uverenja o državljanstvu Republike Srbije za oba roditelja.

4. Izvod iz matične knjige venčаnih iz Republike Srbije. Ukoliko brak nije upisan u matične knjige venčanih u Republici Srbiji, potrebno je podneti zahtev za prijavu braka. Taksa je 15 evra. Ukoliko je dete vanbračno potreban je Zapisnik o priznavanju očinstva dat pred inostranim organom, kao I saglasnost majke data na priznanje očinstva deteta, oba dokumneta potrebno je overiti pečatom APOSTILLE i prevesti na srpski jezik. Zapisnik  može biti sačinjen i u Generalnom konzulatu. Taksa za sastavljanje  Zapisnika iznosi 14 evra.

5. Ukoliko je dete starije od 14 godina, potrebna je njegova saglasnost (Formular MS Word ili PDF format). Potpis deteta mora biti overen od strane notara, ukoliko istu ne potpisuje u Generalnom konzulatu.

Taksa za prijavu rođenja iznosi 10 evra. Po upisu deteta u nadležnu matičnu knjigu rođenih u R. Srbiji i pribavljanju srpskog izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, roditelji mogu podneti zahtev za izdavanje pasoša za dete ili putnog lista, ukoliko porodica ima regulisan boravak u SR Nemačkoj. Termini se ne zakazuju.

• Prijava braka sklopljenog u SR Nemačkoj

U Generalnom konzulatu možete podneti prijavu za upis braka sklopljenog u inostranstvu u matične knjige R. Srbije. Potrebno je prisustvo oba supružnika i sledeća dokumentacija:
- važeći pasoš R. Srbije i
- izvod iz matične knjige venčanih na internacionalnom obrascu, ne stariji od 6 meseci.
Taksa za prijavu braka iznosi 15 evra. Po upisu činjenice o braku sklopljenom u inostranstvu u matičnu knjigu rođenih i venčanih u R. Srbiji i pribavljanju izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu na novo (udato) prezime, možete podneti zahtev za izdavanje novog pasoša. Brak je potrebno prijaviti i ako nije došlo do promene prezimena.  Termini se ne zakazuju.

• Izdavanje dokumenata 

U Generalnom konzulatu možete pribaviti izvode iz matične knjiga rođenih, venčanih i umrlih (na domaćem ili na internacionalnom obrascu) koje se vode kod matičnih službi u Republici Srbiji. Konzularna taksa iznosi 41 evra. Termini se ne zakazuju.

• Overa saglasnosti da maloletno dete može putovati u inostranstvo sa ocem/majkom/trećim licem

Generalni konzulat može overiti potpis na Vašoj javnoj ispravi-izjavi kojom dajete saglasnost da Vaše maloletno dete može putovati sa drugim roditeljem ili trećim licem. Sa sobom ponesite važeći pasoš/ličnu kartu Republike Srbije, a taksa za overu saglasnosti iznosi 42 evro. Termini se ne zakazuju.

• Uverenje o nekažnjavanju

Preko Generalnog konzulata možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o nekažnjavanju (Führungszeugnis). Zahtev se podnosi lično, uz važeći pasoš Republike Srbije, a konzularna taksa iznosi 33 evra. Termini se ne zakazuju.

• Naknadni upis u evidencije državljana R. Srbije

Državljanstvo Republike Srbije poreklom stiče dete rođeno u inostranstvu, čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije a drugi je strani državljanin, ako ga roditelj koji je državljanin Republike Srbije prijavi do navršene 18. godine života kod nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije kao državljanina Republike Srbije i ako podnese zahtev za upis deteta u evidenciju državljana nadležnom organu Republike Srbije. Ako je dete pod starateljstvom, prijavu i zahtev podnosi staralac. Ako je dete starije od 14 godina, potrebna je i njegova saglasnost. Ako ste stariji od 18 godina i rođeni ste u inostranstvu, a jedan od roditelja je u trenutku Vašeg rođenja bio državljanin Republike Srbije a drugi strani državljanin, državljanstvo Republike Srbije stičete poreklom ako do navršene 23. godine života podnesete zahtev za upis u evidenciju državljana nadležnom organu Republike Srbije. Ako ste stariji od 23 godine, obratite se Generalnom konzulatu kako bi se utvrdilo da li postoji osnov za utvrđivanje ili prijem u državljanstvo R. Srbije. Termini se ne zakazuju.

• Otpust iz državljanstva Republike Srbije

Preko Generalnog konzulata možete podneti zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije, a uz zahtev je potrebno priložiti sledeća dokumenta:
- važeći pasoš ili ličnu kartu Republike Srbije
- izvod iz matične knjige rođenih na domaćem obrascu i
uverenje o državljanstvu R. Srbije (u slučaju da ne posedujete ova dokumenta, potpisujete izjavu u Generalnom konzulatu da mogu biti pribavljena po službenoj dužnosti)
- garancija o prijemu u nemačko državljanstvo (Einbürgerungszusicherung) u originalu overena pečatom APOSTILLE i prevedena na srpski jezik kod ovlašćenog tumača ili rešenje o prijemu u nemačko državljanstvo (Einbürgerungsurkunde) u obliku overene kopije nadoverene pečatom APOSTILLE i sa prevodom na srpski jezik.
Taksa za otpust iz državljanstva Republike Srbije iznosi 464 evra i plaća se prilikom podnošenja zahteva.
Punoletni državljani R. Srbije muškog pola, dužni su da pre podnošenja zahteva za otpust, regulišu vojnu obavezu, odnosno budu uvedeni u vojnu evidenciju kod nadležnog centra Ministarstva odbrane. Molbu za upis u vojnu evidenciju mogu podneti preko Generalnog konzulata, a konzularna taksa za uvođenje u vojnu evidenciju iznosi 3 evra. Termini se ne zakazuju.

• Regulisanje vojne obaveze

Regruti i lica u rezervnom sastavu koja putuju u inostranstvo na boravak duži od jedne godine, dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u roku od 30 dana od dana prelaska državne granice. Državljani Republike Srbije koji stalno borave u inostranstvu dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj navršavaju 18 godina. Potrebno je priložiti pasoš ili ličnu kartu R. Srbije. Konzularna taksa iznosi 3 evra. Uvođenjem u vojnu evidenciju diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, smatraće se da je državljanin Republike Srbije regulisao vojnu obavezu. Termini se ne zakazuju.

Konzularne radnje koje ne možete obaviti u Generalnom konzulatu:

• Priznanje strane sudske odluke o razvodu braka u SR Nemačkoj

Zahtev za priznavanje inostrane sudske odluke o razvodu braka ne možete podneti preko Generalnog konzulata, već samo lično ili preko punomoćnika kod nadležnog suda u R. Srbiji, po mestu Vašeg prijavljenog prebivališta. Za navedeni zahtev neophodan vam je original presude overen pečatom APOSTILLE sa zvaničnim prevodom na srpski jezik, kao i izvod iz knjige venčanih na internacionalnom obrascu za brak koji je razveden.

• Pribava dokumenata overenih pečatom Apostille

U postupku pribavljanja dokumenata posredstvom Generalnog konzulata ne postoji mogućnost nadovere pečatom APOSTILLE, jer je takva vrsta overe u nadležnosti sudova R. Srbije.

• Izdavanje lične karte R. Srbije i vozačke dozvole R. Srbije

Zahtevi za izdavanje lične karte i vozačke dozvole ne mogu se predati u Generalnom konzulatu, već neposredno kod nadležne policijske uprave u Republici Srbiji, prema mestu Vašeg prijavljenog prebivališta.

• Podnošenje zahteva za duži boravak ili rad u Nemačkoj

Zbog velikog interesovanja državljana R. Srbije, a i nemačkih poslodavaca koji se obraćaju Generalnom konzulatu, obaveštavamo da su za izdavanje vize za duži boravak u Nemačkoj po osnovu zaposlenja, spajanja porodice, školovanja i dr. nadležni isključivo organi Savezne Republike Nemačke. Državljani R. Srbije zahtev za vizu za duži boravak podnose pre dolaska na rad u Ambasadi Nemačke u Beogradu.

 Konzularne usluge
Odgovori na najčešća pitanja
Prijava novorođenog deteta
Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu i Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana
Cenovnik konzularnih usluga
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Formulari